Formació presencial a l’aula

La formació a  l’aula que proposo segueix una dinàmica totalment activa i participativa. Es parteix de les experiències i coneixements previs de l’alumnat que s’amplien amb les aportacions pròpies del curs. 

Potencio també el coaprenentage entre l’alumnat, aprofitant l’estructura presencial per crear espais de diàleg i intercanvi. 

Totes les aportacions teòriques i de contingut parteixen d’una experiència o activitat prèvia de tipus vivencial que reforça l’aprenentatge